De VVD en het AZC

Op woensdag 25 mei heeft de gemeenteraad besloten dat er een asielzoekerscentrum op het Balklandterrein komt. De VVD heeft voor gestemd.

© Simone Scheffer, Omrop ...

In het vluchtelingendebat staat de VVD Harlingen achter een streng maar rechtvaardig asielbeleid: er is maar zeer beperkt ruimte voor arbeidsmigranten en vluchtelingen moeten waar mogelijk opgevangen worden in de regio. De vluchtelingen die wel in Europa binnenkomen moeten verdeeld worden over geheel Europa, en niet vooral in Noordwest Europa onderdak vinden.

Europees wordt aan dit beleid gewerkt, zo goed en zo kwaad als het kan, met recent als voorbeeld de Turkije deal die, zo lang het duurt, op dit moment lijkt te werken. Zo lang het duurt...en Inmiddels worden er ook albanese arbeidsmigranten op het vliegtuig uitgezet en heeft het kabinet besloten dat asielzoekers oók het land worden uitgezet bij lichtere vergrijpen waar een taakstraf op staat.


Maar dat is landelijke en internationale politiek.

Wij hebben hier lokaal te maken met mensen die inmiddels al in Europa zijn en waarvan we moeten aannemen dat dit vooral vluchtelingen zijn. Zijn ze dat niet dan moeten ze wat de VVD betreft als gezegd zo snel mogelijk worden uitgezet. Maar mensen die daadwerkelijk oorlog en ellende ontvluchten, en inmiddels in Europa, in Nederland, zijn gearriveerd zullen we menswaardig en met compassie moeten opvangen. Dat is voor ons een kwestie van beschaving.


Het zal in de praktijk waarschijnlijk zo gaan dat een deel van de pas gearriveerden uiteindelijk in Nederland zal blijven. Daarom kunnen we wat ons betreft lokaal het best maar meteen de koe bij de horens vatten door eenieder die het voornemen, en ook het uitzicht heeft om in Nederland te blijven, zo goed mogelijk bij te staan met de integratie.


Omdat er van werd uitgegaan dat de gastarbeiders na gedane arbeid terug zouden keren naar het land van herkomst, werd er in het verleden onvoldoende werk gemaakt van de integratie en zaten we uiteindelijk met de gevolgen. We weten nu hoe het niet moet, en aangezien er nu een risico is op herhaling kunnen we beter lessen trekken uit dat verleden.


Met onderling contact kan gettovorming en isolatie worden voorkomen. Contact, opdat men zo snel mogelijk de taal en manieren van Nederland onder de knie krijgt. Dát, maar ook opdat de mensen die niet bij de Nederlandse cultuur passen, of willen passen, zich dat zo snel mogelijk realiseren en dan hun heil maar elders moeten zoeken. Ook dat moet duidelijk gemaakt worden!


Naast de redenen die het college aanvoert, en die nu wel bekend zijn (kosten, tempo, al aanwezige nutsvoorzieningen, andere plannen voor het Westerzeedijkgebied) is dit voor de VVD Harlingen reden om na veel wikken en wegen het college te volgen in haar keuze voor het Balkland. Vluchtelingen niet te ver weg stoppen maar op een plek waar de voorwaarden, mede om bovengenoemde redenen, het beste lijken om een AZC te vestigen. Wel betreuren we het dat het college de bevolking niet eerder betrokken heeft in het afwegingsproces voor wat betreft de lokatie. Dat had het draagvlak groter kunnen maken.


Maar het college heeft de keus gemaakt voor het Balkland...dat is haar bevoegdheid, en wij als raad mogen daar wat van vinden.

En dan moeten we ons realiseren dat de directe consequenties van het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid vooral bij de (direct) omwonenden en de hockeyclub terecht komen.


Om aan te geven wat wij vooral belangrijk vinden in het nu komende proces, onder andere met die omwonenden, heeft de VVD het initiatief genomen tot een amendement, dat mee ingediend is door het CDA en D66.


Het is absoluut duidelijk dat een AZC met deze omvang en duur, op deze specifieke plek, verantwoord moet zijn. Dit vraagt om stevige onderhandelingen met het COA, waarbij het doel is te komen tot een duidelijk pakket aan afspraken en maatregelen gericht op leefbaarheid, veiligheid en integratie, en een goede inbedding van het AZC in het terrein.


Ontwikkeling van het terrein dient dusdanig te geschieden dat er meerwaarde gecreëerd wordt in het algemeen belang, ook voor de harlingers zelf dus!


In de bestuursovereenkomst met het COA zal dus een aantal essentiële zaken expliciet geregeld moeten worden. Wij hebben daarom (met het CDA en D66) een amendement ingediend met een aantal wensen waar wat ons betreft aan voldaan moet worden. Dit amendement geeft dus eigenlijk aan welke zaken wij in het bijzonder belangrijk vinden.1. Veiligheid

A. De opname van een veiligheidsprotocol waar in staat: een spreekuur, een nulmeting en risicoanalyse (oplevering drie maanden voor opening van het azc), een beheerplan, bewonersoverleg en incidentenregistratie. 

B. Structurele overlast, ernstige incidenten en/of onvoldoende communicatie moet leiden tot onmiddellijk overleg gericht op normalisatie en beheersing tussen COA en gemeente. Zo nodig wordt de beheersovereenkomst hierop direct aangepast.


2. Communicatie

Facilitering door de gemeente van een op te richten bewonersplatform, inclusief de dekking van de kosten voor vergaderingen voor dat doel. 


3. Dagbesteding

Het college gaat het gesprek aan met het COA over de wijze waarop intern voor zinvolle dagbesteding / activiteiten wordt gezorgd. Tevens besteed het college aandacht aan vrijwilligerswerk van asielzoekers in onze gemeenschap. 


4. Informatie

Aan de gemeente wordt maandelijks een overzicht van het aantal bewoners, uitgesplitst in populatie beschikbaar gesteld. Dit is beschikbaar voor het bewonersplatform en de adviesgroep. Een vertegenwoordiging van het bewonersplatform/adviesgroep zal voor aanvang, tijdens en direct na (aanvullende) onderhandelingen als eerste worden betrokken en geïnformeerd. 


5. Inrichting van het terrein

In overleg met het bewonersplatform en de adviesgroep zal bekeken worden waar de ingang van het AZC moet komen. Maatregelen tegen eventuele (geluids)overlast zullen tezamen met de het bewonersplatform en/of de adviesgroep worden gedefinieerd. Er moeten groenvoorzieningen gerealiseerd worden om het terrein voor een ieder aantrekkelijk te maken.


6. Besluitvorming

Als het gehele voorbereidingstraject afgerond is zal de raad als eerste worden geïnformeerd over het eindresultaat. Pas daarna dienen de overeenkomsten getekend te worden.


7. Hardheidsclausule

Bij situaties/omstandigheden waarin de overeenkomst niet voorziet wordt dit in goed onderling overleg tussen gemeente en COA besproken en opgelost.


8. Compensatieregeling

Indien door welke omstandigheid ook het AZC eerder wordt gesloten dan beoogd (5 of 10 jaar), kan de gemeente in overleg treden met het COA om kosten naar rato gecompenseerd te krijgen.