De VVD, de Willemshaven en de Havenverzelfstandiging

Bestemmingsplan Willemshaven

De VVD is onder voorwaarden akkoord gegaan met het bestemmingsplan Willemshaven. We blijven de aangenomen plannen voor de cruisesteiger niet sterk vinden. Liever had de VVD het beschikbare geld besteed aan een langere drijvende aanlegvoorziening zodat veel meer schepen er gebruik van hadden kunnen maken. Maar dit besluit is door een meerderheid van de gemeenteraad al genomen dus dat is de realiteit. We hadden en hebben vraagtekens bij een grote Marina achter in de vluchthaven, maar voor ons heeft de doorslag gegeven dat we nu wél moeten doorpakken in de Willemshaven, en dat we een deel van de Willemshaven middels dit bestemmingsplan moeten claimen voor watersport.

Wat de VVD betreft is er in de Willemshaven ook plaats voor initiatieven in de sfeer van open boten. Met een kleiner aantal ligplaatsen bijvoorbeeld voor zeegaande jachten, maar met wel eindelijk weer een goed bereikbare bunkerplaats, een nautische loods en bijvoorbeeld ook betere voorzieningen voor kitesurfers.

En daarnaast een haven voor kleine open boten, voor catamarans. Met echt goede trailerhelling faciliteiten en opslagmogelijkheden op de wal.

Deze categorieën zeilboten komen nu in Harlingen niet of nauwelijks voor omdat de infrastructuur er niet voor is. Maar het vaarwater op de rede van Harlingen is er juist zeer geschikt voor.

Maar: of er een marina komt, of toch iets anders, is uiteindelijk aan de markt, aan particulier initiatief. En zo hoort het ook. En we hopen dat nu na het aannemen van dit bestemmingsplan het enthousiasme zal gaan groeien!

Ondertekend door D66, Groen Links en de Wad'n Partij heeft de VVD een motie ingediend om bij de verdere ontwikkeling van de Willemshaven de volgende uitgangspunten in acht te nemen:

- Er moet ruimte zijn voor kleinschalige initiatieven.

- De bruine zeilvaart moet een volwaardige plaats behouden in de Willemshaven.

- Behoud het nautisch-maritiem en authentieke karakter.

- De ontwikkelingen moeten worden gedragen door Harlingers.

- Stimuleer initiatieven die de jeugd bij de watersport betrekken.

- Betrek Harlingers en mensen uit de regio bij de ontwikkeling van het gebied.

- Betrek de klankbordgroep Willemshaven bij de vervolgstappen.

Helaas vonden de coalitiepartijen CDA, PvdA en HB het niet nodig om deze uitgangspunten nog eens expliciet te benadrukken, en daarom haalde deze motie het dus niet. Maar wat de VVD betreft blijven we er bovenop zitten om te zorgen dat er in het Willemshavengebied echt iets moois gaat ontstaan!


Havenverzelfstandiging

Aan de raad werd afgelopen woensdag een voorstel voorgelegd om te beslissen door te gaan met de havenverzelfstandiging. Echter: er ligt nog geen definitieve businesscase, de gevolgen voor de gemeentelijke begroting zijn nog niet duidelijk en niet bekend is nog welke delen van de haven bij de gemeente blijven en welke in het nieuwe havenbedrijf ondergebracht zouden moeten worden. Met zoveel onzekerheid kan de raad geen goede afweging maken. Dat gaan we dus ook niet doen, en zo hebben de VVD, PvdA, CDA en D66 het initiatief genomen om dit onderwerp van de agenda te halen. Als op bovengenoemde kwesties wel zicht is dan zal in september/oktober de havenverzelfstandiging opnieuw op de agenda gezet worden.


De VVD is in principe vóór een havenverzelfstandiging, de havenondernemers zijn ook vóór. De VVD heeft ook het voortouw genomen in het aantrekken van een extern adviseur om te zorgen dat het proces goed verloopt. Maar we moeten als raad wél alle informatie hebben om uiteindelijk te kunnen beslissen of het echt een goed idee is. Wordt vervolgd