Sanitaire voorziening Willemshaven, Jaarrekening 2015, Groenonderhoud, Trailerhelling en Visserijbeleid

Afgelopen woensdag hield de raad haar laatste vergadering voor de zomervakantie. Gesproken werd er onder andere over de jaarrekening, de Willemshaven, groenbeleid, een trailerhelling en het Visserijbeleid in Harlingen. Hieronder een kort verslag van de voor de VVD belangrijkste punten.

Sanitaire voorziening Willemshaven

In het vragenhalfuurtje moest de VVD weer vragen stellen over de sanitaire voorziening in de Willemshaven. Moest? Helaas wel: Op 21 april 2016 is er een afspraak gemaakt tussen de gemeente en de VBZH en de beheerder van de sanitaire voorziening op de Willemshaven. Deze afspraak houdt in dat alle sanitaire voorzieningen op één locatie worden samengevoegd, en het beheer dient plaats te vinden op diezelfde locatie en dat er moet worden voldaan aan het programma van eisen. 

Maar: in een radio-interview op 12 juni 2016 vertelt wethouder Leroy (Harlinger Belang) dat er gezocht gaat worden naar een tweede treinwagon, ondanks dat er afspraken zijn om samen met de beheerder en de VBZH naar een oplossing te zoeken. En die laatsten willen geen tweede treinwagon. Dus met deze uitspraak van de wethouder wordt eenzijdig voorgesorteerd op een oplossing die gezamenlijk gezocht zou gaan worden.


Het lijkt de VVD verstandiger dat de ambtenaren en de VBZH en beheerder eerst de alternatieven uitwerken voordat er uitlatingen worden gedaan in het openbaar die haaks lijken te staan op hetgeen in de overleggen is afgesproken. Uit de omhaal van woorden van Leroy konden we, zoals vaker, niet een eenduidig antwoord halen...alle opties worden onderzocht, ook een tweede treinwagon. Maar de VVD gaat de wethouder aan haar afspraken houden.


De jaarrekening 2015

Het werkelijke jaarresultaat van de gemeente Harlingen is uiteindelijk € 3.494.000 voordelig. Tot een bedrag van € 585.000 wordt dit veroorzaakt door nog niet bestede kredieten. Denk hierbij aan:

 

- Duurzaamheidsbeleid: € 107.353

- NASB/JOGG (uitkering voor sport en bewegen): € 126.881

- Herstel schade talud industriehaven: € 137.500

 

Hierna resteert nog een voordeel van €3.184.000 ten opzichte van het geraamde rekeningresultaat. Enkele belangrijke afwijkingen:


- Sociaal domein:  € 1.501.000 voordelig

- Vrijvoorziening N31: € 433.000 voordelig

- Haven- en kadegelden: € 309.000 voordelig

- Inkomen, minimaregeling en WMO: € 181.000 voordelig

- Stimuleren cruisevaart: € 103.000 nadelig

- Dotatie voorziening pensioen/wachtgelden: € 460.000 nadelig

 

Belangrijke kwestie: in de eerste begrotingswijziging 2016 is aangegeven dat het vernieuwen van de damwand Vluchthaven € 600.000 hoger uitvalt dan de oorspronkelijke raming. Dit bedrag zou ten laste worden geboekt van de reserve havenwerken. De fractie van de VVD heeft het college gevraagd waarom dit bedrag voor rekening van de gemeente Harlingen zou moeten komen, daar  de Vluchthaven gerekend kan worden tot de primaire zeekering. Daarop heeft het college deze kwestie aangekaart  bij Rijkswaterstaat om deze kosten voor haar rekening te nemen. Dit verzoek is gehonoreerd.

 

De VVD fractie heeft een tweetal positief kritisch opmerkingen geplaatst.

 

- Zorg voor tijdige en transparante inzage in de financiële situatie van het sociale domein.  Afgelopen jaar liet dit uiteindelijk onverwacht een positief saldo van € 1.5 miljoen zien. Maar als je tussentijds geen zicht hebt op financiële ontwikkelingen dan kan het je een volgende keer overkomen dat er opeens een tekort is. We moeten vooral in het sociale domein minder in de mist lopen, en meer financiële controle hebben.

- Wees alert en kritisch op de debiteurenpositie. In de afgelopen jaren is er teveel afgeboekt als oninbaar. Schakel deurwaarder tijdig in.

 

Groenonderhoud

Tijdens de discussie over de jaarrekening werd door Harlinger Belang gewezen op het groenonderhoud in de stad, en of dat niet beter kan. Wim Kroon van GroenLinks plaatste daarbij de terechte opmerking dat Harlinger Belang zelf in het college zit...al zes jaar...zelf de keuze heeft gemaakt voor een sober groenbeleid. Maar nu weer even voor de bühne in de raad en op facebook kritische vragen stelt. 'Trek er dan meer geld voor uit als coalitie!', was de terechte opmerking van Kroon.


Trailerhelling

Op initiatief van de PvdA is er raadsbreed een motie aangenomen om mogelijke locaties en kosten van de aanleg en het onderhoud van een openbare trailerhelling in de stad te onderzoeken. De VVD ondersteunt dit. Er is er ook één aan de rand van de gemeente bij Achlum...volstaat die,  moet dit beter bekend gemaakt worden? Of is het beter om in de stad ook een helling te hebben? Onderzoek het alstublieft, college.


Visserijbeleid

Er zijn ambities vanuit de Visserijsector om in Harlingen te investeren, maar Harlingen heeft nog wel een inhaalslag te maken als het gaat om faciliteiten in de visserijhaven.

De VVD is van mening dat de visserijsector onverkort van economisch belang blijft voor Harlingen en haar haven. Maar recent is gebleken dat er ambtelijk en bestuurlijk onduidelijkheid is over wat Harlingen als haven met de visserij wil. Hierdoor is bv een provinciale subsidie misgelopen om een nieuwe zaagtandsteiger te realiseren in de Visserijhaven. 

Daarom heeft de VVD het initiatief genomen en een motie opgesteld, die door alle partijen is ondersteund, waarin het college wordt opgeroepen om een Visserijbeleid te formuleren en de daaruit voortvloeiende gemeentelijke ambitie meer, beter en scherper te verwoorden in afspraken die gemaakt worden met andere Waddenzeehavens. Ook moet de gemeente met de provincie in overleg gaan om op één lijn te komen in het vaststellen van gezamenlijke doelstellingen voor Harlingen als Visserijhaven. De visserij is voor Harlingen van te groot belang om alleen aan de milieuclubs over te laten.