Verantwoording VVD over de eerste twee jaar van deze raadsperiode

De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats in maart 2014. We zijn dus nu dik over de helft van deze raadsperiode, en voor ons is dat een reden om even terug te blikken en verantwoording af te leggen over wat we deze twee jaar onder meer gedaan hebben. Wat we u willen laten zien is een opsomming van de initiatieven die de VVD Harlingen (mede) heeft genomen en of ze succesvol zijn geweest of niet. Uiteraard zijn er nog een heleboel andere kwesties geweest waar de VVD zich over heeft uitgesproken, maar dit is (in willekeurige volgorde) een korte bloemlezing.

Motie Tall Ships Race - Deze motie gaf het college de opdracht om de Tall Ships Race in 2018 naar Harlingen te halen, onder strikte financiële voorwaarden. De motie is aangenomen, in 2018 is Harlingen finishhaven. Goed voor Harlingen.


Motie Takendiscussie - Dit voorstel had als doel een brede discussie te starten over de vraag   over wat voor soort gemeente we willen zijn, welke taken we wel uitvoeren en welke niet en hoe we ons als zelfstandige kleine gemeente kunnen redden. Dit voorstel haalde een meerderheid en de takendiscussie heeft plaatsgevonden. Maar het denken hierover moet wel doorgaan.


Motie hockeyclub - Eerlijk is eerlijk: het was een bewerkte D66 motie (die geen meerderheid haalde), en de VVD heeft daar wat scherpe randjes afgehaald om de boel weer vlot te trekken...en dat heeft gewerkt.


Motie vestiging supermarkten - De VVD wil meer vrijheid voor supermarkten om zich daar te vestigen waar ze willen, dichtbij de klanten. Coalitie stemde tegen. Het mot allemaal naar Kimswerda.


Amendement zeehavengebondenheid kantoor In industriehaven - We waren tegen het tussentijds beperken van een bestemming van een pand in de industriehaven. De overheid dient te staan voor rechtszekerheid. Helaas was een meerderheid van de raad dat niet met ons eens.


Vragen over onvolledig stadspodium - Op doorvragen van de VVD bleek dat de begroting voor het stadspodium in de Kleine Voorstraat met een natte vinger was gemaakt. Daardoor dreigde maar een deel van het ontwerp gerealiseerd te worden. Ons standpunt: of je doet het goed, of niet. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een (bijna) volledige uitvoering.


Motie Hannemahuis - De VVD dringt hierin aan om te onderzoeken of er een haalbare combinatie, danwel synergie, te realiseren is tussen Hannemahuis, VVV en Bibliotheek. Dit proces loopt nog.


Motie aantrekken externe adviseur verzelfstandiging haven - Het proces om te komen tot verzelfstandiging van de haven zat zomer 2015 in het slop. Meerdere partijen wilden wel een externe adviseur, maar konden het niet eens worden over taken en bevoegdheden van zo'n persoon. De VVD heeft een motie opgesteld met een taakomschrijving waar uiteindelijk een meerderheid zich in kon vinden.


Motie onderzoek naar nut pijpverhoging REC - De VDD wilde, in lijn met de wens van de begeleidingscommissie, dat er in samenwerking met de Provincie, de REC en de begeleidingsgroep een onafhankelijke aanbeveling zou komen ten aanzien van de noodzaak tot verhoging van de pijp van de REC. Een meerderheid was tegen, maar de kwestie loopt nog wel.


Amendement AZC - De VVD is van mening dat bij een vestiging van een AZC de belangen van de direct omwonenden speciale aandacht moeten krijgen. Om dit te realiseren moet er een volwaardig pakket aan maatregelen worden getroffen, gericht op een goede inbedding van het opvangcentrum in de omgeving van het terrein. Het amendement is aangenomen, proces is nog onderweg.

Amendement marina - De VVD is niet enthousiast over het plan om een Marina voor 225 jachten te plannen achter in de Willemshaven. Een amendement om dit uit het bestemmingsplan te halen heeft het niet gehaald. Nu maar zien of iemand er wel brood in ziet.


Motie Willemshaven - De VVD heeft een motie ingediend om bij de verdere invulling van de Willemshaven een aantal eerdere uitgangspunten, betreffende de schaal, de positie van de bruine vloot en het karakter van de Willemshaven, te waarborgen. Deze motie is verworpen door de coalitie als zijnde overbodig. Dat hopen we dan maar, dat ie overbodig was.


Motie sanitaire voorziening Willemshaven - De VVD zit er bovenop dat afspraken tussen wethouder, VBZH en beheerder ook nagekomen worden. Hiertoe hebben we middels een motie een opdracht aan het college geformuleerd. Deze motie heeft het niet gehaald maar de strekking is wel overgenomen. Er vinden nog gesprekken plaats.


Motie scheiden parkeernota in lang en kort - De VVD was, en is, van mening dat in de parkeernota er twee deelgebieden zijn: de problematiek van het lang parkeren, en de rest. Om deze twee in één nota te stoppen en dan de raad op te jagen om een beslissing te nemen over alles, omdat de parkeertarieven moeten worden vastgesteld, is voor ons niet aanvaardbaar. Ons voorstel om deze twee zaken procesmatig uit elkaar te trekken werd weggestemd door de coalitie. 


Motie documentenoverzicht - Dit initiatief heeft te maken met hoe collegevoorstellen aan de raad worden voorgelegd. De VVD stelde voor om alle voor het voorstel relevante stukken in een overzicht te benoemen. Deze motie heeft het gehaald, maar wordt nog niet consequent doorgevoerd.


'Was'/'wordt' overzicht bij actualiseringen. - Dit is een (achter de schermen) initiatief om bij geactualiseerde nota's de verschillen met de vorige aan te geven. Zeer belangrijk om te voorkomen dat je als raadslid oude en nieuwe nota's moet doorploegen om een spelletje 'zoek de verschillen' te spelen. Wordt nu aan gewerkt... belangrijk om als raad je te kunnen focussen op de essentiële zaken.


Initiatief (met CDA) om tot beraad met buurgemeenteraden te geraken - Colleges hebben regelmatig contact met elkaar, ook vanwege alle samenwerkingen waar een gemeente betrokken bij is. Gemeenteraden werken echter nog steeds geïsoleerd van elkaar. Eerste overleg staat gepland in de herfst, met de raden van Vlieland en Terschelling.


Initiatief met HB tot andere planning & controll cyclus - Beide partijen vonden de bestaande methodiek van financiële planning en rapportage niet logisch en inefficiënt. Dit is nu verbeterd. Beter voor de raad, en ook tijdsbesparing voor het ambtelijk apparaat.


Vernieuwing damwand vluchthaven - in de eerste begrotingswijziging 2016 is aangegeven dat het vernieuwen van de damwand Vluchthaven € 600.000 hoger uitvalt dan de oorspronkelijke raming. Dit bedrag zou ten laste worden geboekt van de reserve havenwerken. De fractie van de VVD heeft het college gevraagd waarom dit bedrag voor rekening van de gemeente Harlingen zou moeten komen, daar  de Vluchthaven gerekend kan worden tot de primaire zeekering. Daarop heeft het college deze kwestie aangekaart  bij Rijkswaterstaat om deze kosten voor haar rekening te nemen. Dit verzoek is gehonoreerd. Zes ton houden we zo in de pocket.


Motie om te komen tot Visserijbeleid - De VVD heeft het initiatief genomen en een motie opgesteld, die door alle partijen is ondersteund, waarin het college wordt opgeroepen om een Visserijbeleid te formuleren en de daaruit voortvloeiende gemeentelijke ambitie meer, beter en scherper te verwoorden in afspraken die gemaakt worden met andere Waddenzeehavens. Ook moet de gemeente met de provincie in overleg gaan om op één lijn te komen in het vaststellen van gezamenlijke doelstellingen voor Harlingen als Visserijhaven. Visserij is te belangrijk voor Harlingen om over te laten aan alleen de milieuclubs.


Tot zover een aantal zaken waarin de VVD een belangrijke rol heeft gespeeld. Voor nu gaat de raad met reces, maar we blijven uiteraard bereikbaar. We kijken uit naar het komende politieke jaar, waarin we ons onder andere gaan bezig houden met de havenverzelfstandiging, de Westerzeedijk, de verdere invulling van het sociale beleid in Harlingen, waarschijnlijk weer het parkeren, het AZC, de REC en ongetwijfeld nog tal van andere onderwerpen. 


Uw input is voor ons van groot gelang. Wij zitten in de raad namens de VVD kiezers, maar voor de gehele Harlinger bevolking. Als u opmerkingen heeft, of ideeën, suggesties: bezoek onze fractievergaderingen in hotel Anna Casparii (kijk voor de agenda op http://harlingen.vvd.nl), of neem contact met ons op: g.devries.vvd@harlingen.nl, of: p.schoute@harlingen.nl

We doen het niet alleen, een betere toekomst voor Harlingen moeten we met z'n allen vormgeven!