VVD wil discussie over huidige aanpak strand

Ook deze zomer is er weer veel te doen over de grote hoeveelheden slib op het strand van Harlingen. Dit leidt tot ergernis en frustratie, want de term 'strand' wekt verwachtingen. De VVD Harlingen vraagt zich af of dit ooit beter kan worden en zou graag een discussie starten over de zin en onzin van het volharden in de huidige aanpak. Uiteraard is de afweging om hier al dan niet mee door te gaan uiteindelijk een politieke, maar daar is informatie voor nodig. Hiertoe zouden we graag antwoord hebben op de volgende vragen:

1 Citaat uit een verklaring van de gemeente eerder dit jaar: 'De gemeente is gehouden aan voorschriften en wetgeving die het niet zomaar mogelijk maken bijvoorbeeld een dam in zee te bouwen zodat het waddenslik tegen wordt gehouden. Dit komt omdat de Waddenzee een beschermd natuurgebied is'.

Mocht er een technisch/praktische oplossing mogelijk zijn, is dit dan juridisch altijd onmogelijk door de beperkingen die de regels rond het wereld natuurerfgoed in dit gebied stellen? Is er op dit juridische gebied überhaupt nog wel iets mogelijk? Het bovenstaande citaat ('niet zomaar...') suggereert dat er nog wel wat kan.

Zo niet, dan zijn sommige vragen hier overbodig.

2 Elke twee jaar wordt nu het strand opgespoten. Klopt het dat dit de navolgende consequenties heeft:

Zwemmen kan alleen nog bij hoog water, en ook dan alleen na een behoorlijk stuk lopen.

Met zuidwesten wind komt er veel slib, met noordwest wind verdwijnt het weer; vorig jaar was het vooral noordwesten wind dus weinig slib, dit jaar vrijwel alleen zuidwesten wind dus steeds meer slib waardoor langzamerhand ook stankoverlast ontstaat.

Het zand spoelt richting de Boontjes weg, waardoor die vaargeul ondieper wordt. En die moet vervolgens weer vaker gebaggerd worden om op diepte gehouden te worden.

Bij hardere wind stuift het zand de dijk op waardoor die met de nodige kosten weer hersteld moet worden. 

Bij  storm stuift het zand over de dijk waardoor fietsers maar ook automobilisten in het zicht beperkt worden.

3 Het baggerslib wordt op dit moment gestort te noorden van de Pollendam, ter hoogte van het Kimstergat. Heeft dit nabije storten nadelige gevolgen voor de aanslibbing van het strand? Is de huidige aanpak niet voornamelijk lucratief voor de baggeraars?

4 Rond 1960 begon de slibvorming, eerst honderden meters uit de kust. Langzamerhand richting kust. Volgens kenners was het een gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee waardoor stromen anders zijn gaan lopen. Klopt het dat deze slibvorming, en 'verdroging' van de kust tussen Kornwerderzand en Harlingen, doorzet?

5 Waarom is ooit besloten het strand op te spuiten? Deskundigen waren daar op tegen, het zou weer wegspoelen. Was dat omdat het goedkoper was om het zoute zand, verkregen van uitdiepen, hier op te spuiten dan het ergens op land te deponeren (kosten omdat zout slecht is voor de bodem, zoal opslag nog zou mogen). 

6 Als je nu vele meters door de prut moet lopen om te kunnen zwemmen, is het dan niet logischer om de boel niet meer op te spuiten, maar juist dieper te maken? Zodat de strekdammetjes ook weer tevoorschijn komen?

7 De strekdammetjes liggen nu bijna onder het zand. Wat was het nut van die strekdammetjes en waarom hebben ze die functie nu niet meer?

8 Er wordt zo nu en dan gespeculeerd dat de aanleg van een dam een oplossing zou zijn. Klopt het dat zo'n dam even hoog als het loopdeel van de dijk zou moeten zijn?  Bij elke zuidwest storm en springtij zou er anders slib en andere rommel over de dam spoelen die bij minder wind niet zou verdwijnen. Bij een doorlaatbare wand zou er evengoed slib etc. binnenkomen en niet weer wegspoelen.

9 De piertjes van het eerste, tweede en derde haad liggen er nog, maar nu onder het zand.

Klopt het dat het strand  bij het eerste haad  schoon bleef omdat tussen het stroomgeleidings-piertje en de zuiderpier een rij semi afsluitende rij bazaltblokken lag?

Het water stroomde gehinderd naar binnen, kreeg geen tijd om te sedimenteren en moest al snel weer naar buiten. ook bij normaal hoogwater had je strand.

 10 Klopt het dat, om een groter strand te maken, zonder voortdurende schoonmakerij, je eigenlijk het waterloopkundig laboratorium een proef zou moeten laten doen met een halfdoorlatende rij bazaltstenen tussen de zuiderpier en de stroomgeleider (het piertje) tussen het tweede en derde haad? Is dit ooit voorgesteld? Wat zouden de financiële consequenties van zo'n proef zijn?

11 Is het niet zo dat noch het opspuiten van zand noch een dam het slib tegenhouden en dat meer zand opspuiten niet bijdraagt aan meer toerisme?

12 Is het niet zinvoller om ons te beperken tot het geregeld schoonmaken van het hoger gelegen deel van het strand, boven de vloedlijn? Dat strand ligt er nu eenmaal.