Willemshaven, Zwemverbod, Kwijtscheldingsbeleid en de REC: verslag van de VVD uit de raad van 21 september j.l.

Willemshaven

De VVD fractie heeft zorgen over het uitblijven van concrete resultaten in de ontwikkeling van de Willemshaven. Er is (nog) geen exploitant voor een marina, de Nova Zembla Experience is op een laag pitje gezet, er is voortdurend gesteggel over een adequate sanitaire voorziening. De VVD fractie heeft meermalen gevraagd om beter geïnformeerd te worden over de stand van zaken. Geruchten doen de ronde, potentiële gebruikers voelen zich niet gehoord, er is onduidelijkheid alom over de gang van zaken.

Daarom wilde de VVD een raadsbreedj debat. Niet om gemaakte raadsbesluiten terug te draaien, maar om de pijnpunten inzichtelijk te krijgen, en met elkaar te bespreken waar er wellicht bijgestuurd moet worden.

Uiteindelijk bleek er nauwelijks debat mogelijk in het 'interpellatiedebat' dat de VVD voor afgelopen woensdag had aangevraagd. Een lijst vragen stellen, lange antwoorden van wethouder Leroy en de inmiddels traditionele aanval van Harlinger Belang op de VVD: meer leek er niet in te zitten.

Toch was er voor de goede verstaander wel wat te horen. Het lijkt er op dat er eindelijk wat realisme in de plannen voor de Willemshaven komt. Die overbodig dure cruisesteiger zal er wel konen, maar de marina lijkt kleiner te worden. En er lijkt nu eindelijk ruimte te komen voor kleinschalige initiatieven. Wél vindt de VVD het van belang dat er criteria komen voor het gebruik van de loodsen: wie kan er feesten, partijen en evenementen organiseren? Onder welke voorwaarden? Voor welke prijs? Belangrijk is voor ons dat er nieuwe initiatieven ontstaan in de Willemshaven, en die initiatieven moeten zoveel mogelijk aanvullend zijn op de binnenstad, niet de binnenstad leegtrekken en beconcurreren. Zo verzekerde de wethouder na aandringen van de VVD bijvoorbeeld dat de kermis niet verplaatst zal worden naar de Willemshaven.

Punt van zorg blijft ook de geplande nieuwe sanitaire voorziening. VBZH moet er uit zien te komen met deze wethouder. En het liefst met Jan Hoekstra als beheerder. Het kille gemak waarmee Leroy de raad voorhield dat ook een onbeheerde voorziening tot de mogelijkheden behoort verontrust ons. Zo hoort een bestuur niet met mensen om te gaan.

We blijven het kritisch volgen, in het belang van Harlingen...of 'Harlinger Belang' dat nou zint of niet.


Kwijtscheldingsbeleid

De raad heeft ingestemd met een verruiming van het kwijtscheldingsbeleid. Naast afvalstoffenheffing kan er dan ook kwijtschelding worden aangevraagd voor (en door): 

Ozb eigenaar woning; 

Rioolheffing eigenaar woning; 

Ondernemers. 

De uitbreiding van het kwijtscheldingsbeleid met het opnemen van kwijtschelding aan zelfstandig ondernemers (voor privé aanslagen) is mede door een motie van de VVD nu ook tot stand gekomen. Gezien het feit dat de afgelopen crisis vooral ook door ondernemers en zzp'ers gevoeld is juichen we dit toe.

Het is niet meer nodig de ouderbijdrage voor het schoolzwemmen onder het kwijtscheldingsbeleid te laten vallen doordat een vergoeding via het Kindpakket geregeld is.

De  kosten van een ID kaart worden per 1 januari 2017 vergoed uit  het minimabeleid;


Algemeen zwemverbod

Er ontstond deze zomer onrust over het 'algemene zwemverbod' in Harlingen. De enige plek waar gezwommen mag worden is bij 'het strand'. Daar waren echter door slibvorming  vaak niet ideale zwemomstandigheden; 

De huidige verordening staat niet toe dat er elders gezwommen mag worden in openbaar water. 

De VVD is van mening dat in een waterrijke gemeente als Harlingen idealiter ruimere mogelijkheden zouden moeten zijn om te zwemmen in openbaar water; 

Daarom heeft de VVD een motie ingediend met het verzoek aan het college om een inventarisatie te maken van die specifieke locaties waar in Harlingen, op gronden van veiligheid en volksgezondheid, niet gezwommen mag worden; in de niet genoemde wateren zou dan gewoon wél gezwommen mogen worden. Met dank aan de CU en het CDA was er uiteindelijk een grote meerderheid vóór dit voorstel...alleen OPA en Harlinger Belang waren tegen.

Ook de motie van de CU om de zwemverbodbordjes bij de Leeuwerik weg te halen kreeg een meerderheid.


REC

De VVD wil de uitgebreide verbetervoorstellen waar nu over gesproken wordt met de REC niet doorkruisen door als raad met allemaal machteloze moties te komen. Moties vanGroenLinks en de Wad'n Partij die op voorhand kansloos waren hebben we dus niet gesteund.