Algemene Beschouwingen van de VVD Harlingen

De VVD wil de inwoners van Harlingen serieus nemen... Thema’s zoals: ruimte geven voor ondernemerschap, niet meer dan trendmatige groei van lokale belastingen, gematigde lastendruk, vrijheid voor de individuele Harlinger, meer zeggenschap in besluitvorming en verantwoordelijkheid nemen voor de zwakkere in onze samenleving staan voor ons centraal.


Vaak worden er mooie woorden gewijd aan  'de kloof tussen politiek en de burger' als uitdaging voor onze democratie. Maar begin er dan als college mee om je eigen gemeenteraad serieus te nemen en fiets niet elk jaar weer onderwerpen in de begroting die eigenlijk een aparte behandeling in de raad vereisen. Presenteer niet 'visies' die vervolgens 'wet' blijken te zijn. En shop niet in je actieve informatieplicht. Tuig niet alleen klankbordgroepen op als het je uitkomt, maar doe echt  structureel iets met meer zeggenschap voor inwoners.


Om als inwoners meer zeggenschap te krijgen over onze eigen omgeving komen we met een motie over de planvorming betreffende de Westerzeedijk


De coalitie zou niet elke kritische noot als een persoonlijke aanval moeten beschouwen, als een aanval op de coalitie.... maar als middel om beleid beter te maken...voor Harlingen.

Neem jezelf als gemeenteraad serieus. Ons is afgelopen jaar verweten dat we 'zuur zijn', of 'obstructie plegen'. Maar ondertussen lijken bepaalde ontwikkelingen er op te duiden dat we het zo slecht nog niet gezien hebben door niet alles voor zoete koek te slikken.


Een citaat zegt "In de politiek gaat het vaak als met taal: een fout die door iedereen gemaakt wordt, wordt op den duur een regel". Het is de taak van de oppositie om dat te voorkomen en om op zijn minst mee te bepalen welke kant de politiek NIET opgaat. "Deal with it!", als je pretendeert er voor de inwoners van Harlingen te zitten, en hou op met jammeren. Anders zal het je uiteindelijk nog zuur opbreken.


We pikken snel wat zaken uit de programmabegroting:


Veiligheid: 

De hoger dan normale criminaliteitscijfers in Harlingen zijn zorgwekkend. Als het gaat om doorverwijzingen naar HALT, winkeldiefstallen, harde kernjongeren, geweldsmisdrijven en vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte: Harlingen scoort slechter dan vergelijkbare gemeentes. We hadden graag meer ambities op dit gebied gezien van het college.


Economie: 

Na alle berichten afgelopen jaar van bedrijven die vertrokken zijn, niet mochten verplaatsen, onderzocht worden, aan extra regels moeten voldoen, illegaal verklaard werden of zich hier niet mogen vestigen, gaan we van dit college eisen dat we resultaten gaan zien in het aantrekken van bedrijvigheid.


Recreatie/ toerisme: 

Uitvoeringsplannen op de Willemskade lijken eindelijk uit te gaan van realistische doelstellingen. Maar we zullen niet als een zak zout blijven zitten als het naar ons idee de verkeerde kant opgaat.


Enkele andere losse aandachtspunten: 


De VVD vraagt zich af of we door moeten gaan met de aanpak van het strand zoals we nu doen. We zouden daar graag een debat over zien. Daarbij zouden we kunnen brainstormen over een mogelijk te ontwikkelen alternatieve buitenzwemlokatie voor de Harlingers, bijvoorbeeld op het Westerzeedijkterrein.


Al jaren wordt er door verschillende partijen gepleit voor een goede bereikbare bunkerplaats voor recreatieve vaart. Wanneer wordt die plaats nu eindelijk aangewezen? Wat in het vat zit verzuurt niet zegt men, maar dit duurt wel erg lang.


Sommige zaken kunnen simpel verwezenlijkt worden: meer bankjes bijvoorbeeld, vooral voor ouderen. Waar? langs de singels, op de Willemskade. Niet alleen zoete broodjes bakken om cruisetoeristen te plezieren, maar denk ook aan je eigen inwoners!


Sociaal beleid: 

Veel van de vragen bij de sociale (wijk)teams en integrale intakes gaan over financiën. Aanhoudende financiële problemen maken dat mensen bij de dag gaan leven. Met de juiste ondersteuning en snelle toegang tot schuldhulpverlening kan dat veranderen. Graag horen we van het college wat we als Harlingen gaan doen met de aanbevelingen van de VNG in het pamflet: 'Naar een betere aanpak van schulden en armoede'.


Aanvullend hierop komen we, na bijna en jaar onderweg te zijn in de transitie van het sociale domein, met een motie om een inkomenseffectmeting te laten doen om de effectiviteit van ons armoedebeleid opnieuw onder de loep te nemen. 


Zorg: 

Zorg is geen luxe maar een noodzaak waar mensen recht op hebben. Daarom is de gemeente verplicht om het geld eerlijk en goed te besteden. Het kan immers niet zo zijn dat iemand geen noodzakelijke zorg krijgt omdat het bijbehorende potje met geld op is. Dit jaar hadden we een overschot. Dat is mooi. Dit neemt niet weg dat de VVD er op zal blijven toezien dat de wethouder scherp is op kostenbesparingen. Komend jaar zal blijken welke keuzes het beste werken voor de Harlingers. Dan kunnen we nog meer werk gaan maken van transformatie: innovatieve zorgconcepten de ruimte geven. Met een frisse, kritische en open aanpak. Zodat we Harlingen nóg beter kunnen maken. Voor iedereen.


Het jaar 2017 zal in het teken staan van veel voorbereidingen treffen voor grote evenementen: Culturele hoofdstad, Tall shipraces en oplevering N31... maar daarnaast mogelijk ook een aantal grote investeringen. Dit zal ongetwijfeld een zware druk met zich meebrengen voor het ambtenarenapparaat en dat willen we hierbij een hart onder de riem steken.  Deze verwachte drukte zal ongetwijfeld ook zijn weerslag hebben op de financiën. Wij blijven dan ook roepen om een stevige begrotingsdiscipline en vragen het college de raad tijdig te informeren.