Verslag uit de raad van 9 november 2016

Kleine parkeerbedrijven, detailhandel en het langparkeren: De VVD en de raadsvergadering van 9 november

Vragenhalfuurtje

Hierin kwam de kwestie van de fotografiezaak van Wim Smits aan de orde. De raad heeft een jaar geleden het college de opdracht gegeven om te onderzoeken of er een synergie te maken is tussen Hannemahuis en Bibliotheek, eventueel met een rol voor het tussenliggende pand. Daar waar nu Wim Smits zit dus. Wat ons betreft moeten de gemeente en Wim Smits er in goed overleg uitkomen. Een gedwongen vertrek van Wim Smits is voor de VVD niet aan de orde. Ook de wethouder wil er met Smits uitkomen. We blijven het volgen.

Voorstel om de Witte Kas te kopen als P2

De VVD heeft voorgesteld om dit onderwerp van de agenda te halen. Zolang er geheime stukken liggen die (nog) niet openbaar kunnen worden heeft een debat houden over dit onderwerp totaal geen zin. En dat bleek ook. In de vergadering stonden de deelnemers aan het debat allemaal met meel in de mond te praten omdat ze niet het hele verhaal konden vertellen, en dus ook niet alle argumenten konden inbrengen. Dat kunnen we hier nu ook niet. Dat geeft op zichzelf niet: geheimhouding is gewenst wanneer het onderhandelingen of bedrijfsgevoelige informatie betreft. Maar organiseer er dan ook geen 'debat' over. De VVD heeft daar dus niet aan meegedaan, en met een stemverklaring tegengestemd. Niet omdat we perse denken dat aankoop Witte Kas slecht is, maar omdat de raad daar op dit moment geen volwaardig debat over kan voeren, en omdat we nog niet weten hoe de onderhandelingen rond P1 zullen verlopen. De coalitie heeft echter vóór gestemd, dus de Witte Kas zal worden aangekocht.

Voorbereidingsbesluit voor 16 bestemmingsplangebieden in Harlingen

Aan de raad is voorgesteld om:

1. te verklaren dat een herziening van bestemmingsplannen wordt voorbereid voor de op de bijgevoegde kaart aangegeven gebieden; 

2. te verklaren dat het verboden is om het gebruik van gronden en panden gelegen binnen het aangewezen gebied, te wijzigen naar (perifere)detailhandel, het gebruiken van gronden/bouwwerken voor de bedrijfsmatige stalling/parkeren van auto's en het op gronden realiseren van zonnepanelen/zonnecollectoren; 

Wij krijgen de indruk dat de voorstellen zijn bedoeld om gewenste ontwikkelingen in een voorkeurspositie te positioneren ten koste van anderen, en deze voorstellen niet zijn gemotiveerd op gronden van ruimtelijke ordening.

Er wordt naar onze mening aan de detailhandelsstructuurvisie een uitleg gegeven die anders is dan de raad bij de vaststelling daarvan heeft bedoeld. Een visie moet een richting aangeven, in dit geval een richting die rekening houdt met het behouden van een vitale binnenstad. Prima! Maar deze visie heeft echter ook rekening te houden met bestaande belangen van mensen wiens werk en inkomen in het geding is. Welke visie of nota we ook aannemen: we kunnen en mogen niet over mensen en hun bedrijven heen stampen. Hou altijd de menselijke maat in het oog.

Met het voorstel wordt voorgesorteerd op een besluit om een aantal activiteiten uit te sluiten. Voor ons is dit een te strikte uitleg van de detailhandelsstructuurvisie, een overbodige beknotting van ondernemersvrijheid in onze stad. Een beknotting ook die niet te rechtvaardigen is met een beroep op bescherming van een vitale binnenstad. Bestaande kleine ondernemers wordt zo het werken onmogelijk gemaakt. Wij vinden dat we moeten vechten voor de kleine ondernemers, die de kern van onze economie vormen. Wij kunnen, en zullen dus niet meewerken aan een besluit dat naar ons idee de vrijheid en ondernemerszin in Harlingen te zeer aan banden legt. 

Grip op, en duidelijkheid over, ruimtelijke ordening is een middel, geen doel in zichzelf. Deze stad moet kunnen ademen, ruimte hebben voor ondernemerszin. Werk werk werk! En ruimte voor creativiteit. En het bestuur van Harlingen dient daarin dienend te zijn, niet onnodig restrictief.

We moeten als bestuur van deze stad ons blijven realiseren dat deze stad niet van enkelen is, maar van alle inwoners van Harlingen. 

Het collegevoorstel werd weggestemd. Dit voorbereidingsbesluit gaat dus niet door. Alleen Harlinger Belang en PvdA stemden vóór.

Een aansluitende motie van de VVD en D66 om de detailhandelstructuurvisie minder strikt uit te leggen werd door een meerderheid overgenomen. Harlinger Belang en de PvdA stemden tegen.

Motie van D66 en Wad'n Partij om de basis van het Groenplan te laten bestaan uit een visie van de Gemeente Harlingen op alle bestaande en het nieuw aan te leggen groen (waarin óók het onderhoud is vastgelegd). Deze visie geeft een beeld van de richting waarin de Gemeente Harlingen zich wil ontwikkelen op het gebied van groen. Ook werd gevraagd om een planning en plan van Aanpak voor het Harmenspark, het Harlinger Bos en de Beleeftuin toe te voegen aan de Groenvisie. 

VVD, D66 en Wad'n Partij stemden vóór, dit was niet genoeg voor een meerderheid.