Wat heeft de VVD de afgelopen jaren voor u gedaan?

We doen het nooit allemaal alleen. Maar in onderstaande opsomming geven we u een overzicht van initiatieven waarin de VVD afgelopen jaren initiatiefnemer was of mede een voortrekkersrol heeft vervuld. De meeste initiatieven komen uit de stad zelf, van de mensen in Harlingen. Maar we laten u ook graag zien wat wij op het stadhuis aan het doen zijn geweest.

Tall Ships Race - Deze motie gaf het college de opdracht om de Tall Ships Race in 2018 naar Harlingen te halen, onder strikte financiële voorwaarden.

Motie Takendiscussie - Dit voorstel had als doel een brede discussie te starten over de vraag   over wat voor soort gemeente we willen zijn.

Vlottrekken discussie rond extra veld hockeyclub

Motie vestiging supermarkten - De VVD wil meer vrijheid voor supermarkten om zich daar te vestigen waar ze willen, dichtbij de klanten. Coalitie stemde tegen.

Cultureel centrum Voorstraat. De VVD heeft met een motie hiertoe het initiatief genomen. Wordt nu uitgevoerd.

Vlottrekken verzelfstandiging Haven

Recent heeft de Raad van State in een uitspraak alsnog een streep door de plannen voor een marina gezet. Met vrijwel dezelfde argumenten die de VVD in de raad al jaren heeft aangedragen.

Verzet tegen grootschalige onrealistische plannen op Willemshaven. Beleid is nu bijgesteld naar kleinschalige initiatieven.

Mede dankzij verzet van de VVD Harlingen komt er een andere sanitaire voorziening op de Willemshaven, geen douches in oude treinwagon.

Initiatief (met CDA) om tot beraad met buurgemeenteraden te geraken -

Initiatief met HB tot andere planning & controll cyclus.

Kwijtscheldingsbeleid uitgebreid naar ZZP’ers

Het sociaal beleid van de afgelopen jaren wordt op inkomenseffecten geëvalueerd. Vermeden moet worden dat maatregelen de ‘armoedeval’ versterken.

Motie om te komen tot Visserijbeleid.

De VVD Harlingen heeft het initiatief genomen om een open planproces Westerzeedijkterrein op te starten zodat elke Harlinger kan meepraten over wat we met dit terrein moeten gaan doen.

Motie detailhandelsstructuurvisie. Hierin wordt het college opdracht gegeven om de structuurvisie minder strikt uit te leggen, zodat er ruimte blijft om te ondernemen en er geen monopolieposities gecreëerd worden.

Evaluatie reclamebelasting/ondernemersfonds.

Onderzoek naar mogelijkheden om buiten te zwemmen. Zeezwembad of aan binnenkant van de dijk?

Bankjes laten plaatsen langs de Noord- en Zuidoostersingel en op deZuiderpier

Initiatief met CDA om te komen tot expert meetings en aanbevelingen inzake de problematiek rond mogelijke schade door bodemverzakking.

Motie om de bron van aangetroffen PAK’s te onderzoeken.

Motie wonen op het water. Onderzocht wordt waar en onder welke voorwaarden er in Harlingen op het water gewoond kan worden.

Verlaging parkeertarief voor éérste bedrijfsauto.

Verlaging honden belasting

De eerste lastenverlagingen zijn mede op initiatief van de VVD doorgevoerd.