Toekomstbestendig Harlingen, Nota Gezond, Pilot Harlingen werkt: Standpunten VVD Harlingen in de raadsvergadering van 13 december 2017

Afgelopen woensdag laatste raadsvergadering van het jaar. Leek snel te kunnen, veel hamerstukken, maar door pittig debat rond project ‘Harlingen Werkt’ toch nog intensief.

Hamerstukken. Deze onderwerpen zijn unaniem aangenomen zonder debat.

-       Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door raadsleden, duo-commissieleden en wethouders. Behandeld hoe om te gaan met geschenken, nevenfuncties, geheimhouding  en gebruik van voorzieningen van de gemeente.

-       Centraal tellen van de stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Dit om sneller en zorgvuldiger stemmen tellen te bevorderen. Uitslag op kandidaatsniveau komt hierdoor wel wat later.

-       Fusie stichting openbaar onderwijs Harlingen met de stichting Odyssee openbaar onderwijs Sneek. Is in eerste instantie vooral een aangelegenheid van de scholen zelf, maar formeel moet raad toestemming geven.

-       Vangnetuitkering 2017 Participatiewet. Harlingen maakt aanspraak op een extra uitkering van een kleine 135.000 euro.

-       Havengeldverordeningen 2018. Geen inhoudelijke wijzigingen, alleen verhoging met inflatiepercentage

Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie

Na 9 jaar draagt Felix van Beek de hamer over aan Albert van der Weide. Felix van harte bedankt voor je jarenlange inzet, en Albert veel succes in dit eigenwijze, maar mooie stadje!

Toekomstbestendig Harlingen

De gemeenteraad neemt kennis van de bestuurlijke visie 'Harlingen op koers'. In de visie wordt invulling gegeven aan de toekomst van de wendbare gemeente Harlingen.

De VVD vindt het geen bestuurlijke ‘visie’, het komt eigenlijk neer op ‘we zien per onderwerp wel wat het beste is’. Waarschijnlijk op dit moment het meest pragmatische, ook gezien de ongewisse toekomst van de sociale dienst Noordwest Friesland en de fusiebewegingen om ons heen. Over een paar jaar maar weer eens zien. Dit geldt wat ons betreft ook voor een motie van het CDA die nu al wilde besluiten om in 2020 een nieuwe bestuurskrachtmeting te laten verrichten. Dat vinden wij ‘over je graf regeren’. Dat kan de nieuwe raad op dat moment wel bezien. Geen steun daarvoor dus.

Nota Harlingen Gezond

Geen hamerstuk maar heel weinig discussie hierover. Er gebeurt veel op dit gebied inHarlingen, en deze nota, de nieuwe voor de komende 4 jaar, zet vooral bestaand beleid door. Geen grote veranderingen.

Pilot ‘Harlingen werkt’

Harlingen kent relatief veel langdurig werkelozen. Soms is het zelfs een fenomeen dat van generatie op generatie voortduurt. De VVD is van mening dat iedereen die kan werken ook moet werken. Het kan niet zo zijn dat een deel van de bevolking hierbij aan zijn lot wordt overgelaten.

Ofschoon het een complexe materie is, die tot nog toe niet succesvol is aangepakt, steunen wij een experiment om dit eens onorthodox aan te pakken. Nú is het bij uitstek daar de tijd voor: de economie begint weer te draaien, er ontstaan weer banen. En door de decentralisering van het sociale domein is er, in vergelijking tot het verleden, nu ook de mogelijkheid om deze problematiek integraal aan te pakken. Want vaak ligt er een veelheid aan factoren ten grondslag aan de redenen van deze hardnekkige werkeloosheid.

Deze integrale aanpak kan naar ons idee het beste uitgevoerd worden door de gebiedsteams, en niet door een commercieel bureau. En ook een commercieel bureau moet betaald worden.

De VVD werd hierop bekritiseert door D66, die ons verwijt dat wij dit niet willen uitbesteden en daarmee afwijken van het liberale principe van een kleine overheid.

Maar een kleine overheid is niet een doel op zichzelf, de VVD wil een kleine én effectieve overheid. En wij denken dat een integrale aanpak van hardnekkige werkeloosheid op dit moment beter opgepakt kan worden door de gebiedsteams. Dát is onze sociale insteek! D66 lijkt er, alweer, een wedstrijdje ‘liberaal ver plassen’ van te maken. Voor ons is van belang op welke manier iets de beste kans van slagen heeft.

Garanties hebben we niet. Is het succesvol dan verdienen we het geld terug doordat er minder uitkeringen hoeven te worden uitbetaald, mislukt de aanpak dan houden we er mee op en moeten we ons met z’n allen beraden op andere stappen

Initiatiefvoorstel verordening Winkeltijden 2015

Om een toezegging van de burgemeester aan winkeliers (om op zondag 24 december en zondag  31 december eerder open te kunnen) juridisch gestand te doen werd er een initiatiefvoorstel ingediend om het college een ontheffingsbevoegdheid te geven op de winkeltijden. Het blijkt dat het College volgens de bestaande verordening gerechtigd is de winkeltijden te verruimen op werkdagen, maar niet op zondagen.

Voor de benodigde juridische basis is een aangepaste verordening nodig.

Dat kan alleen via een raadsbesluit. Een initiatiefvoorstel vanuit de Raad was de oplossing om dit nog tijdig te kunnen regelen. Op CU na stemde iedereen vóór.