Jaarrekening, bankjes langs de singels, PAK onderzoek en ‘expert meetings’ met betrekking tot de bodemdalingsproblematiek: verslag van de VVD uit de raad van 12 juli 2017

Korte samenvatting: - Jaarrekening vertoont positief resultaat van ongeveer 2,8 miljoen euro. Dat is positief, maar geraamd was 6 ton. Té groot verschil om van een accurate begroting te spreken. - De toekomst van de gemeenschappelijke regeling West is zorgelijk. Empatec kan de oplopende tekorten niet meer dekken. Tering naar de nering zetten? 4 moties: - Verkeersmaatregelen Kimswerderweg. College is bezig, maar kan eenzijdig niet iets afdwingen…gesprekken lopen. - Motie bankjes langs Singels. Aangenomen. - Motie om expert meetings te organiseren over bodemdalingproblematiek. Aangenomen. - Motie om onderzoek te doen naar PAK’s. Aangenomen. Zie hieronder een nadere toelichting op deze kwesties.

Jaarrekening

Kijkend naar het resultaat over 2016 moet wij wederom constateren dat het werkelijke resultaat bijna 2.2 miljoen hoger ligt dan het geraamde resultaat. Wederom, omdat in de jaarrekening 2015 het werkelijke resultaat 3.5 miljoen hoger was dat het geraamde resultaat.

Grote invloed op het resultaat van beide jaren is de financiële complexiteit van de financiële stromen binnen het sociale domein.

Voor de VVD is deze complexiteit te rechtvaardigen. Echter voor onze controlerende taak als raadsleden is dit zo langzamerhand moeilijk te verteren, voor het zelfde geld kan een overschot omslag naar een tekort. Onze fractie wil toch wel een signaal afgeven dat voor het jaar 2017 de raad tijdig wordt geïnformeerd over de financiële positie rondom het sociale domein.

De VVD heeft het woord begrotingsdiscipline reeds vele male te berde gebracht.

Ook nu wordt worden posten zonder begrotingswijziging via de raad in de jaarrekening verwerkt. Denk aan havengelden,  dotatie voorziening pensioen wethouders  en bv inhuur juridische adviezen. Naar ons idee kunnen mutatie eerder naar de raad via een begrotingswijziging. Zodat het werkelijke resultaat dichter bij het geraamde resultaat komt.

Gemeenschappelijke regeling Fryslân West

In de commissievergadering heeft de VVD zich al kritisch geuit over de continuïteit over het toekomst perspectief van de GR.

De meerjarenbegroting laat een oplopend tekort zien. Empatec zal deze tekorten nu en in de toekomst niet kunnen blijven dekken.

Zoals uit de meicirculaire blijkt komt er wel extra geld beschikbaar, maar toch: als deze ontwikkeling doorgaat zal er hoogstwaarschijnlijk een beroep gedaan worden op de aangesloten gemeenten.

Een aanbeveling richting het college is dan ook om kritisch te kijken naar de organisatie van de GR en zoals het spreekwoord zegt: de tering naar de nering zetten.

De VVD heeft (mede) het initiatief genomen om te komen tot de volgende moties:

Bankjesmotie.

Samen met de PvdA heeft de VVD een motie opgesteld om bankjes te plaatsen langs de Noord- en Zuidoostersingel en op de Zuiderpier.

Het college is gevraagd om te komen met een plan voor plaatsing van zitbanken op gepaste afstanden langs de weerszijden van Noordoostersingel , Zuidoostersingel en Simon Vestdijksingel (aan de rand van het Harmenspark), en op het ‘driehoekje’ halverwege de Zuiderpier.

Met de RSG moet worden bekeken of er ook enkele gemaakt en geplaatst kunnen worden door leerlingen van de RSG die een ambacht leren.

PAK motie.

Motie om de bron van aangetroffen PAK’s te onderzoeken. Samen met de provincie moet onderzocht worden wat mogelijke bronnen van de PAK-uitstoot kunnen zijn en of de concentraties schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Indien de uitstoot schadelijk is  moeten er in samenspraak met de provincie maatregelen genomen worden.

Motie expert meetings bodemdaling

Samen met het CDA zijn we gekomen met een motie om expert meetings te organiseren en aansluitend  aanbevelingen te formuleren inzake de problematiek rond mogelijke schade door bodemverzakking. Ook in het licht van de vergunde toekomstige zoutwinning onder de havenmond. Het wordt tijd om ook in Noordwest Friesland inzichtelijk te krijgen welke aspecten spelen rondom dit thema.

Er dient een andere aanpak te komen om ‘Groninger toestanden’ te voorkomen in dit gebied. Lessen moeten worden geleerd. Informatie en een plan van aanpak is noodzakelijk om tot een breed gedragen afstemming te komen over hoe we in dit gebied onrust en mogelijke problemen gaan ondervangen en voorkomen.

Alle moties zijn unaniem aangenomen.