Afvalnotitie, Visvijver Wijnaldum, Ondernemersfonds: standpunten van de VVD Harlingen in de vergadering van 11 januari 2017.

In het vragenhalfuur heeft de VVD gevraagd om een discussie over de toekomst van het strand. Na onderzoek over slibvorming komt het college met een raadsinformatiebrief. Wordt vervolgd

Afvalnotitie

In de afvalnotitie wordt tot het volgende besloten:

1. de VANG (Van Afval Naar Grondstof)-doelstellingen te ondersteunen;

2. de aandacht te richten op betere scheiding en dan met name  op gft-afval;

3. verder onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een bonus/malus regeling met een beloning achteraf;

4. verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de service op gft-afval te verhogen;

5. niet verder te kijken naar de invoering van minicontainers voor  oud papier;

6. onderzoek te doen naar verbetering servicemogelijkheden overige categorieën afval;

7. in te steken op meer (ondergrondse)verzamelcontainers in de binnenstad;

8. de communicatie te intensiveren;

9. burgerparticipatie uit te voeren door het houden van een enquête.

De VVD kan een aantal van deze punten in zijn algemeenheid wel steunen, maar we wachten concrete voorstellen af. Meer ondergrondse containers in de Binnenstad zou naar ons idee het straatbeeld zeer ten goede komen.

De VVD is echter sceptisch over invoering van een bonus/malus systeem inzake afval. In andere plaatsen, zoals bv in Renkum, blijkt het tot een forse toename van zwerfafval te leiden... het dumpen van afval

Nascheiding is ook economisch aantoonbaar beduidend rendabeler bij plastics en drankkartonnen.

Naar onze mening kunnen kosten voor de afvalverwerking prima in de prijs van het product gestopt worden. Op die manier worden producten die waardeloos verpakt zitten duurder dan producten waarbij over de verpakking is nagedacht.

Visvijver Wijnaldum

De VVD Harlingen heeft vóór een bestemmingsplanwijziging gestemd om een visvijver even buiten Harlingen mogelijk te maken. Het oorspronkelijke plan is na inspraak op vele punten aangepast en bescheidener gemaakt en is naar ons idee nu acceptabel voor mens en omgeving. Wij praten in Harlingen al jaren over het stimuleren van het toerisme in Harlingen en omgeving. Dit plan past in die ambitie.

Evaluatie Ondernemersfonds

De Raad heeft ook nog unaniem ingestemd met een VVD/D66 motie om de reclamebelasting en het ondernemersfonds te evalueren.

De opdracht aan het college is:

1. Een evaluatie te doen naar de huidige stand van zaken omtrent de reclamebelasting en het daarmee samenhangende ondernemersfonds, expliciet gerelateerd aan de oorspronkelijke doelstellingen en de realisatie daarvan op dit moment. 

2. Hierbij de ondernemers in Harlingen te betrekken. 

3. De raad hierover middels een raadsinformatiebrief, inclusief een verslag van bevindingen uit de evaluatie, te informeren voor 1 augustus 2017