Algemene Beschouwingen VVD Harlingen 2017

Harlingen biedt veel ruimte voor eigen keuzes. We zijn een kleine gemeente, die daardoor flexibel kan opereren en dicht bij de burger kán staan. Veel mensen willen op een andere manier omgaan met hun eigen buurt en omgeving, energie, milieu en duurzaamheid. Wij willen dat die mogelijkheden er komen en dat de gemeente waar nodig meedenkt. Zo voelen steeds meer mensen de vrijheid om daarin eigen afwegingen te maken.

Bijvoorbeeld op het gebied van wonen zijn er de initiatieven rond tiny houses en ruimere mogelijkheden voor wonen op het water. De VVD stimuleert die ontwikkelingen.Wij pleiten ook al sinds jaar en dag voor minder regels en eenvoudigere procedures. Nu, eindelijk, lijken de eerste stappen gezet te gaan worden richting vergunningen voor meerdere jaren.

We willen een betere service richting burger: Maak gebruik van de mogelijkheden van de komende nieuwe omgevingswet: minder bureaucratische rompslomp. Maak vergunningsaanvragen eenvoudiger.

In dit kader ziet de VVD Harlingen graag dat er een pilot Omgevingswet Noordwest Fryslan komt, waar Harlingen dan uiteraard aan mee zou moeten doen. De bedoeling daarvan is het uitvoeren van een simulatie. We doen alsof de Omgevingswet reeds in werking is getreden en de visies en plannen gereed zijn.

Dit vraagt ook en vooral om een betere invulling van de lokale democratie: De Harlinger centraal!

De VVD Harlingen wil op vele manieren bijdragen aan een verbetering en versterking van de lokale democratie. Naast herkenbare en aanspreekbare volksvertegenwoordigers is daartoe de inbreng van de burger van wezenlijk belang. De gemeente betrekt in vroegtijdig stadium belangenorganisaties, burgers en bedrijven bij de voorbereiding van beleid en plannen.

We moeten echt meer gebruik maken van de kennis en creativiteit van de bevolking zelf!

Luisteren en gebruik maken van de kennis en expertise van de inwoners van Harlingen. Beter en professioneler bestuur: doordachte plannen, waar nodig extern en door professionals getoetst. Ambities, maar geen luchtfietserij, geen bestuurlijk hobbyisme meer. Luister naar de experts in je eigen stad.

De VVD Harlingen wil de komende periode nog meer werk maken van de Harlinger economie. Nederland staat er na een langdurige crisis weer goed voor. Maar in Harlingen ligt de werkeloosheid nog steeds boven het gemiddelde: tijd voor een 'Actieplan Economie'. We zouden graag van dit college ook meer ambitie zien om de voorwaarden te scheppen dat het economisch beter gaat in Harlingen. Bijvoorbeeld door minder strakke vestigingseisen voor perifere detailhandel.

De VVD wil een betere samenwerking met het bedrijfsleven: Maak werk van het beëindigen van de vele rechtszaken en voorkom nieuwe. Koester je bedrijfsleven en zoek niet telkenmale de confrontatie op. We hebben nu wel genoeg procedures bij de Raad van State verloren

We hopen dat de verzelfstandiging mee kan helpen in het professionaliseren van het havenbedrijf. Een onzekere stap, maar één die de moeite waard van het proberen is. Wél we willen graag een update hebben over de stand van zaken nu. Is er inmiddels een goede regeling voor het personeel? Hoe is het financiële perspectief?

Na jarenlange focus op de Willemshaven gaat het daar eindelijk de goede kant op. De grote projecten zijn losgelaten, gewild of ongewild, en het is nu aan kleine bedrijven om als een kralenketting één voor én toe te werken naar een uiteindelijk mooi eindresultaat. Maar we moeten voor ogen blijven houden dat De Willemshaven de binnenstad moet versterken, niet leegtrekken.

Want het is nu ook tijd om echt meer aandacht te gaan hebben voor een betere binnenstad. Richt je niet alleen op de Voorstraat, maar redeneer van buiten naar binnen: Harlingen is één van de weinige steden met twee getijdehavens binnen de stad. Daar kan meer mee gebeuren.

De VVD wil betere mogelijkheden voor de Harlingers om buiten te recreëren. Aandacht voor toerisme, maar ook voor de eigen bevolking. Om buiten te zwemmen en te recreëren. Binnenkort kunnen de Harlingers meepraten over de invulling van de Westerzeedijk. De VVD hoop dat velen hiervan gebruik zullen maken.

De VVD vindt dat na het zuur het zoet moet komen.  In crisistijd offers vragen van je burgers betekent nú bepaalde verhogingen terugdraaien. Lagere lasten voor de burgers van Harlingen. Voor inwoners en bedrijfsleven. Het kan niet zo zijn dat lasten in een vloek en een zucht omhoog kunnen, maar dat verlagen een heel gevecht wordt. Nu al enkele jaren achter elkaar hebben we overschotten aan het eind van het jaar. Wat gaan we daar mee doen? Wat gaan we met de bedrijfsprecariogelden doen? Vragen waar we binnenkort graag met het college over discussiëren.

De VVD wil een Harlingen met meer vrijheid voor haar inwoners, en met meer vertrouwen in elkaar. Maar ook een veilige stad, waar huftergedrag en het veroorzaken van woonoverlast wordt aangepakt. De Harlinger moet zich veilig voelen in z’n woning en buurt.

Een stad met nog betere sociale omstandigheden: van transitie naar transformatie. Ruimte voor nieuwe zorgconcepten. Een stad met een betere en duurzamere omgeving. Meer groen in de openbare ruimte, de wijken ingericht naar de wensen van de inwoners.

Kortom voorzitter: Een krachtige, zelfstandige, welvarende en vitale stad met een warm sociaal hart! Een stad die vol zelfvertrouwen het jaar 2018 in gaat, een jaar met verkiezingen, Kulturele Hoofdstad, Visserijdagen én, voor de tweede keer, de Tall Ships Race. We kijken er naar uit!