Bericht van de VVD uit de Raadsvergadering van 14 November 2018

Afgelopen Woensdagavond kwamen er bij de raadsvergadering weer verschillende belangrijke onderwerpen aan de orde. Besluiten, ingediende moties en amendementen waar wij als VVD Harlingen een scherpe visie op hebben.

De kwestie Spaansen kwam zoals verwacht als eerste aan de beurt. Wethouder Schoute was duidelijk in zijn betoog dat het op dit moment nog te vroeg is om er verdergaande uitspraken over te doen. Wel werd duidelijk dat de gesprekken gaande zijn, rechtstreeks, tussen de gemeente en Spaansen. Wordt vervolgd. 

Meteen daarop kwam de discussie weer op de REC. Het betreft de laatste storing van Maandag 12 November. Hierover later meer. Ook stond op de agenda: het preventie en handhavingsplan drank en Horeca wet. Nadruk hierin ondermeer op jeugdpreventie in de sportkantines Bij dit voorstel kwam een motie, ingediend door Harlinger Belang, D66, PVDA, Christen Unie en CDA ter sprake. De motie riep de gemeente op zich actief in te zetten voor een rookvrije generatie. Na een kort debat was al vrij snel duidelijk dat de provincie Fryslan, samen met de GGD, een plan van aanpak maakt om dit vanaf 2019 op te zetten. Ook is er momenteel in de landelijk politiek veel aandacht voor dit aspect. Wij als VVD Harlingen vinden dat we met het aannemen van de motie het college extra werk bezorgen om dit ook nog eens vanuit de gemeente te initieren. Wij geloven in de landelijke en provinciale plannen die uitgevoerd gaan worden. Ook Harlingen zal hier dan in mee betrokken worden. Daarbij zeggen wij wel dat er wel een grens is aan het indienen van moties die als doel hebben dat de overheid zogenaamd ongewenst gedrag van  mensen dient te corrigeren. Om bovenstaande redenen steunden wij de motie niet. 

Vervolgens dienden wij een besluit te nemen over de openingstijden van de winkels op Zondag. Nu is dat van 12.00 tot 18.00. In het voorstel dat voor lag stond de tijden te verruimen van 09.00 tot 18.00. Afgelopen zomer heeft de burgemeester een gesprek gevoerd met eigenaren en managers van supermarkten in Harlingen. In dit gesprek kwam naar voren dat er veel bereidheid was voor langere openingstijden op de Zondag. Navraag bij de betrokken winkeliers door de Christen Unie leerde ons dat die behoefte er bij nader inzien toch niet was en men liever om bijvoorbeeld 11.00 uur open ging. Een Amendement volgde, ingediend door Christen Unie, CDA, PVDA en Wad,n Partij Harlingen, om de openingstijden te wijzigen van 09.00 tot 18.00 naar 11.00 tot 18.00. In het debat over deze kwestie maakte wij als VVD Harlingen duidelijk dat wij dit een kwestie van het vrije ondernemerschap beschouwen. Wij verplichten niemand om open te gaan. Wij willen een toeristenstad zijn, ook op Zondag, waar toeristen hun ontbijt bij de supermarkt kunnen halen. Ook hebben wij vraagtekens bij het niet willen van de ondernemers. Het argument dat niemand op die tijd wil werken vinden wij niet geloofwaardig. De meerderheid besliste anders dus kregen we het er niet door en zullen de ondernemers die dat willen op Zondag moeten wachten tot 11.00 om hun deuren open te doen. 

Dan tot slot de Motie over tijdelijk sluiten van de REC. Ingediend door Wad,n Partij Harlingen, HarlingerBelang, GroenLinks en D66. Zoals bijna al gebruikelijk ging het debat met de burgemeester meteen weer volop van start. Helaas, en al lang bekend, kan de gemeente de REC niet sluiten. Er zijn diverse moties unaniem aangenomen die op dit moment in uitvoering zijn. De motie die het college opriep om onmiddelijk de REC te sluiten is dus niet uitvoerbaar. Om nieuwe verdeeldheid over dit onderwerp in de raad te voorkomen, waar we inmiddels met alle partijen op één lijn zitten, heeft de VVD een schorsing aangevraagd om samen met de oppositie partijen naar een oplossing te zoeken. Ons voorstel is dat wij als gehele raad van Harlingen en college naar de gedeputeerde staten en provinciale staten gaan om daar het probleem over de REC te bespreken. Deze vergadering zal nog dit jaar plaats vinden. Deze motie is unaniem aangenomen.