Burger en bestuurBURGER EN BESTUUR


De VVD Harlingen wil een gemeente die enthousiasmeert, motiveert, ondersteunt en faciliteert. De gemeente werkt snel en doelmatig, komt afspraken na en legt open verantwoording af. De afgelopen jaren kenmerkte zich wat ons betreft nog teveel door een college dat met regelmaat eigenzinnig invulling en uitleg gaf aan wensen van de raad of inwoners van deze stad. En zich daarbij nog te weinig gelegen liet liggen aan de visies en inzichten van belanghebbenden als die niet op haar lijn zitten.


De VVD Harlingen wil op vele manieren bijdragen aan een verbetering en versterking van de lokale democratie. Naast herkenbare en aanspreekbare volksvertegenwoordigers is daartoe de inbreng van de burger van wezenlijk belang. De gemeente betrekt in vroegtijdig stadium belangenorganisaties, burgers en bedrijven bij de voorbereiding van beleid en plannen.

We moeten echt meer gebruik maken van de kennis en creativiteit van de bevolking zelf!


Wat stellen we voor:


1. De VVD Harlingen wil een ‘Right to Challenge’. Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfafval, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig leiden van een zorgboerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

2. De VVD Harlingen wil een efficiënte ambtelijke organisatie die kwaliteit levert. Voor de VVD Harlingen zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de organisatie: verantwoordelijkheid nemen en geven, afspraak is afspraak en integriteit. 

3. Ook voor de komende raadsperiode pleiten we voor drie wethouders. Dit heeft inzake de decentralisatie van het sociale domein goed uitpakt. Deze decentralisatie zal verder doorontwikkeld moeten worden. En de volgende grote operatie komt er aan: de invoering van de omgevingswet. Een enorme operatie. Gezien de bestuurlijke kwetsbaarheid van Harlingen achten wij een krachtig dagelijks bestuur van de gemeente Harlingen dus van groot belang.

4. We streven naar een gezamenlijke bedrijfsvoering met andere gemeenten op het gebied van belasting, administratie en inkoop- en aanbesteding.

5. En ook de juridische deskundigheid in de organisatie moet worden versterkt. ‘Verwacht het onverwachte’ moet het motto zijn. Te veel problemen in Harlingen zijn terug te voeren op juridische kwesties. Er moet een adequaat systeem van 'juridische control' zijn. Samenwerking op juridische deelgebieden met grotere gemeentes is daarbij een mogelijkheid. Maar bovenal: blijf in gesprek met het bedrijfsleven! Dreigen er problemen wees dan pro-actief en laat het niet aankomen op juridische procedures.

6. Waar nodig zal gebruik worden gemaakt van externe expertise. Er moet van uit gegaan worden dat het apparaat zelf over een goede deskundigheid beschikt om het inhuren van externe adviseurs tot een minimum te beperken. Maar waar nodig schakelen we naar extern om de juiste hulp .

7. Ten behoeve van snelle dienstverlening en vermindering van bureaucratie op het gemeentehuis is een minimum aantal loketten vereist. Daarnaast opent de gemeente een digitaal loket, waar burgers en bedrijfsleven rechtstreeks antwoorden kunnen krijgen op hun vragen, maar waar zij ook diensten kunnen afnemen en afspraken kunnen maken.  De ingeslagen weg is daarom prima. 

8. Dienstverlening richting burgers moet toegankelijk en helder zijn.  

9. De (digitale) informatievoorziening aan burgers en bedrijven kan nog steeds meer gericht zijn. Een voorbeeld hiervan zijn  sms-jes die worden ingezet om het de klant gemakkelijk te maken, bijvoorbeeld als het paspoort of rijbewijs kan worden opgehaald.

10. Inzetten op moderne methodes zoals Blockchain. Vanuit de pilots komt dat gemeenten met het gebruik van blockchain:

De inwoner echt de regie over zijn gegevens geven. De burger is in staat zelf zijn geverifieerde identiteitsgegevens en informatie te delen met wie en welke organisatie hij of zij wil.

Een gedeelde, real-time informatiepositie realiseren met hun netwerkpartners, zorgaanbieders en leveranciers.

Dienstverlening verbeteren door ketenprocessen efficiënter, sneller, transparanter en veiliger in te richten.

Datamanagement verbeteren. Stoppen met het kopiëren van databases met de daaruit voortvloeiende verschillen tussen databases, met corrigeren van fouten in gegevens en met het achterhalen van informatie bij netwerkpartners.

Pro-actief dienstverlenen. Aanvragen voor een subsidie, vergunning of hulpverlening door burgers en ondernemers overbodig maken, door burgers en ondernemers in hun eigen digitale omgeving een box aan te laten vinken dat ze gebruik willen maken van een regeling.

11. Voor alle lokale belastingen, heffingen, etc. moet een ondernemer slechts één factuur ontvangen. De lokale belastingen moeten automatisch in 12 gelijke termijnen betaald kunnen worden.

12. De VVD wil een online subsidieregister zodat alle toegekende subsidies openbaar inzichtelijk worden.


Deregulering en vermindering van bureaucratie  


De VVD Harlingen geeft aan terugdringen van de bureaucratie absolute prioriteit. De nieuwe omgevingswet biedt hiervoor kansen! De realisering daarvan door het gemeentebestuur moet inzichtelijk worden gemaakt. 


Wat stellen we voor: 


1. De VVD Harlingen wil dat er één collegelid verantwoordelijk is voor de coördinatie van het verminderen van de regeldruk (programmawethouder). Alle portefeuillehouders nemen verantwoordelijkheid om de regeldruk in hun portefeuille te verminderen.

2. De VVD Harlingen wil dat vergunningen en verordeningen waar mogelijk worden afgeschaft, samengevoegd of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels.

3. De VVD wil bekijken hoe we in Harlingen kunnen komen tot een flexibeler en gerichtere uitleg van bestaande regels. De afgelopen jaren is het voor organisatoren van evenementen bepaald niet makkelijker geworden om te voldoen aan een dikker wordend boekwerk vol eisen. Er zijn verschillende pilots geweest in Nederland, en ook Harlingen zal wat ons betreft haar hele aanpak integraal tegen het licht moeten houden. 

4. Om goed voorbereid alle mogelijkheden te benutten die de nieuwe omgevingswet biedt wil de VVD Harlingen dat we gaan meedoen aan één van de pilots die vanuit het ministerie, dan wel vanuit de VNG worden geïnitieerd. 

5. De VVD wil dat er een proef komt voor een meerjarige vergunning, waarbij een vergunning voor een evenement een keer hoeft te worden aangevraagd en wordt verleend voor drie jaar.

6. De vermindering van de regeldruk wil de VVD Harlingen bereiken door de geldigheidsduur van vergunningen te verlengen en door te voorkomen dat voor één zaak in drie formulieren grotendeels hetzelfde wordt gevraagd. Alles wat de gemeente zelf in huis heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (uittreksel Kamer van Koophandel) hoeft niet meer ingeleverd te worden.

7. Kwaliteit is belangrijk, maar ook vrijheid. De VVD wil de welstandsbeoordeling achteraf afbouwen: we moeten initiatiefnemers aan de voorkant van het proces adviseren en uitdagen om hun plannen met zo veel mogelijk kwaliteit en consensus te realiseren waardoor het welstandstoezicht achteraf geleidelijk afgebouwd kan worden en uiteindelijk overbodig wordt. Harlingen heeft voldoende expertise in huis ( Hein Buisman / Oud Harlingen /stichting Stadsgidsen/ bevolking).

8. De taak van hûs en hiem laat zich beperken tot monumentale panden.

9. De gemeente moet geen taken uitvoeren, die  beter door derden uitgevoerd kunnen worden.  


De dorpen Wijnaldum en Midlum


De gemeente Harlingen is groter dan de stad zelf. Er liggen ook nog twee kleine dorpsgemeenschappen binnen de gemeentegrenzen, Midlum (ca. 700 inwoners) en Wijnaldum (ca. 500 inwoners). De VVD wil de dorpen zoveel mogelijk betrekken bij beleidsvorming, met oog voor de speciale status van de dorpen binnen de gemeente Harlingen.


Wat stellen we voor


1. De dorpen dienen actief in stand te worden gehouden. Het wonen in de dorpen dient net zo te worden gestimuleerd als het wonen in de stad. 

2. De dorpen moeten onderdeel zijn van de sociaal-culturele-maatschappelijke visie en agenda van de Harlinger bestuurders. 

3. De dorpen moeten een vaste (prominenter en frequenter) plaats krijgen op de agenda van de gemeenteraad en het College van B&W

4. De VVD is voor een rechtstreekse fietsverbinding tussen Midlum en Wijnaldum. Indien financieel haalbaar met een fietstunnel in plaats van een brug.

5. De VVD pleit ervoor om samen met de dorpsbelangen te kijken hoe het functioneren van de Dorpsbelangen verbeterd kan worden.