Verkeer

Er moet gerichte aandacht besteedt worden aan de verkeersveiligheid. Het aantal verkeersslachtoffers dient te worden teruggebracht door het aanpakken van infrastructureel gevaarlijke situaties.

De realiteit in het vervoer van personen is dat de auto een centrale plaats inneemt. Dit zal voor het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan een leidende rol blijven spelen. Gezien het dun bevolkte platteland is voor de auto een centrale rol niet weg te denken. Daarom is het voor de inwoners, evenals voor de bezoekers van Harlingen, van groot belang dat de auto voldoende benut kan worden door een goed wegenplan en voldoende parkeerruimte.

De kwaliteit en de beschikbaarheid van infrastructuur is een randvoorwaarde voor een goed verkeers- en vervoersbeleid. Het onderhoud aan straten en trottoirs in de wijken moet verbeteren. In woonstraten binnen woonwijken geldt een 30 km-regime. Een goede fysieke inrichting is daarvoor de basis.

De VVD is voor een goede afstemming, en het goed aangeven van verschillende infrastructurele onderhoudsprogramma’s om te voorkomen dat het verkeer door de stad onnodig gehinderd wordt.

De infrastructuur en de diverse vervoerssytemen dienen goed toegankelijk te zijn voor ouderen en gehandicapten.

Bereikbaarheid en hoeveelheid van elektrische oplaadpunten moet gestimuleerd worden.

Uiteraard is ook de VVD voorstander van het handhaven van de treinverbinding Harlingen-Leeuwarden.

Voldoende busverbindingen met de omgeving zijn belangrijk.

De VVD is van mening dat er een betere afstemming moet komen tussen de draaimomenten van de bruggen en aankomst- en vertrektijden van het openbaar vervoer. Overlast door het openen van bruggen voor de pleziervaart in de spitsuren moet in en rondom Harlingen tot een minimum worden beperkt.

Fietspaden dienen duidelijk gemarkeerd en waar mogelijk vrijliggend te zijn.

Herinrichting van Stationsweg en de Spoorweg hebben nu prioriteit.

Goede en veilige fietsverbindingen rondom scholen is uitgangspunt van beleid.

De VVD is voor ondersteunende maatregelen en voorzieningen, zoals (bewaakte) stallingsruimten om het fietsgebruik te stimuleren.

In de winter moeten de fietspaden dezelfde prioriteit krijgen als het autoverkeer bij de gladheidsbestrijding.

De VVD is voorstander van de aanleg van fiets- en wandelpaden rond de stad. Te denken valt hierbij aan een nieuw wandel- en fietspad achter de zeedijk ten noorden van de stad, een wandel- en fietspad langs de Bolswardervaart naar Kimswerd en een wandelpad van de Achlumerdijk naar Kimswerd.

De VVD wil het eerste uur parkeren gratis aanbieden. Dat lijkt ons zinvoller dan, zoals de afgelopen periode besloten is, het laatste uur. Na het eerste gratis uur wil de VVD dat betalen per exacte gebruikte minuut mogelijk is. De auto is geen betaalmiddel, maar een vervoermiddel.

Steeds belangrijker wordt voldoende mogelijkheden om te parkeren bij het station.

Gemeente en provincie moeten maximaal gaan lobbyen om de problemen met de sluis en de brug bij Kornwerderzand opgelost te krijgen.